zwingen

zwingen = donutit, přimět

(nepravidelné sloveso: zwang, h. gezungen)

základní fráze:

jemanden zur Arbeit zwingen - hnát někoho do práce

den Hund zum Gehorsam zwingen - přinutit psa k poslušnosti

příklady z praxe:

Das Flugzeug wurde zum Landen gezwungen. Letadlo bylo nuceno přistát.

Du musst dich zwingen, etwas mehr zu essen. Musíš se donutit, jíst trochu více.

Die Situation zwang uns, rasch zu handeln, Situace nás donutila jednat rychle.