witness

witness = svědek, svědectví

                 svědčit

základní fráze:

competent witness - právně způsobilý svědek

bear witness - podat svědectví

příklady z praxe:

He was a witness to a robbery.  Byl svědkem loupeže.

His success bears witness to the value of hard work. Jeho úspěch svědčí o hodnotě tvrdé práce.

The policemen are looking for witnesses of the accident. Policisté hledají svědky nehody.