wealthy

wealthy = bohatý, majetný

příklady z praxe:

a wealthy land - bohatá země

He borrowed a limousine from a wealthy art dealer.  Půjčil si limuzínu od bohatého obchodníka s uměním.

the wealthy nations of the world - bohaté národy světa