vorherrschen

vorherrschen = převládat, dominovat

                            (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

In dem Gemälde herrschen dunkle Farben vor.  Na obraze převládají tmavé barvy.

die vorherrschende Meinung - převládající názor