verzichten

verzichten = zříci se, vzdát (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten. Nemohl si odříct skleničku před spaním.

auf seinen Anteil verzichten - vzdát se svého podílu

příklady z praxe:

Der Kandidat hat zugunsten eines Jüngeren verzichtet. Kanditát to vzdal ve prospěch mladšího. 

Sie verzichtete auf die Richte. Zřekla se svých práv.