Verständnis

Verständnis (das) = porozumění, pochopení

příklady z praxe:

Die vielen Fremdwörter und der komplizierte Satzbau erschweren das Verständnis des Textes.  Mnoho cizích slov a složité větné struktury brání pochopení textu.

Dafür habe ich kein Verständnis. Proto nemám žádné pochopení.

Ich habe ein anderes Verständnis von moderner Musik als du. Mám jiný pohled na moderní hudbu než ty.