Versagen

Versagen (das) = selhání (podstatné jméno)

                              odepřít, selhat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Sein Herz droht zu versagen. Jeho srdce hrozí selhání.

Der Unfall wird auf menschliches Versagen zurückgeführt. Nehoda je přičítána lidskému selhání.

Er hat beim Wettkampf versagt. On selhal v soutěži.