Vernunft

Vernunft (die) = rozum, důvod

příklady z praxe:

Die Lehrer appellieren an Vernunft der Eltern. Učitelé apelují na rozum rodičů.

Er handelte ohne Vernunft. Jednal bez důvodu.