undergo

undergo = absolvovat, podstoupit

              (nepravidelné sloveso:underwent,undergone)

základní fráze:

undergo surgery - podstoupit operaci

undergo an evolution - projít vývojem

příklady z praxe:

The region is about to undergo  a great transformation.  Region se chystá podstoupit velkou proměnu.
 
undergo great hardship - podstoupit velké útrapy
 
New recruits have been undergoing training in recent weeks. Nováčci absolvovali odborný trénink v posledních týdnech.