trap

trap = past, léčka, nástraha

            chytit do pasti (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Shut your trap! Zavři zobák! (vulg.)

lure somebody into a trap - lákat někoho do pasti

příklady z praxe: 

Police deliberately herded 400 demonstrators into a trap and then attacked and arrested them. Policie záměřně nahnala 400 demonstrantů do pasti, a pak je napadla a zatkla.

They fell into the trap of relying too little on equity finance. Padli do pasti, spoléhali velmi málo na financování vlastním kapitálem.