throes

throes = bolesti, muka

                potýkat se

příklady z praxe:

A friend was in the throes of a divorce.  Přítel se potýkal s rozvodem.

a country in the throes of economic collapse - země v agónii ekonomického kolapsu

The animal twitched in its final death throes. Zvíře sebou škubalo v závěrečných smrtelných křečích.