tenant

tenant = nájemník, nájemce

příklady z praxe:

Tenant pays the reant every mont. Nájemce platí nájemné každý měsíc.

Are you satisfied with your tenant? Jsi se svým nájemníkem spokojený?

I have a new tenant in my flat. Mám nového nájemníka ve svém bytě.