teilweise

teilweise = částečný (přídavné jméno)

                   částečně, zčásti (příslovce)

základní fráze:

Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört. Město bylo za války zčásti zničeno.

Er wich teilweise vom Thema ab.  Částečně vybočil z tématu.

příklady z praxe:

Bei dem Unfall wurden fünf Personen teilweise schwer verletzt.  Při nehodě bylo pět osob zraněno, někteří těžce.

Das Dach ist teilweise nach dem Sturm zerstört. Střecha je po bouři částečně zničena.

Ich habe nur teilweise verstanden. Rozuměl jsem jen zčásti.