Svatební přání v angličtině

SVATEBNÍ PŘÁNÍ

Wishing you both lots of joy and happiness on your wedding day. May it be the start of a wonderful and exciting life together. Lots of love Přeji Vám oběma hodně radosti a štěstí ve Vašem svatebním dni. Ať je to začátek společného nádherného a vzrušujícího života. Spousta lásky.

This is such a wonderful milestone for you both! We all want the best for you both on this special day and we hope that your future is a long and happy one. Lots of love To je takový nádherný milník pro Vás! My všichni to nejlepší pro Vás v tento zvláštní den a doufáme, že Vaše budoucnost bude dlouhá a šťastná. Spousta lásky

A wedding wish for two special person: love is best when shared by two. You know that together you stronger together you are one. Have a wonderful married life. Svatební přání pro dvě zvláštní osoby: Láska je nejlepší, když ji sdílíte oba. Víte, že spolu budete silnější, společně jste jednotní. Nádherný manželský život

Finding true love and sharing one dream in marriage is a heavenly blessing! May you find health, happiness and I wish you many years of unbreakable love and laugher. Congratulions! Najít pravou lásku a sdílet jeden sen v manželství je nebeské požehnání. Možná naleznete zdraví a štěstí. Přeju Vám mnoho let neporušené lásky a smíchu. Blahopřeju

May you marriage be filled with all the right ingredients: heap of love, a dash of humor a touch of romance and a spoinful of understanding. May your joy last forever. Congratulions! Ať je Vaše manželství naplněno těmi správnými ingrediencemi: hromada lásky, špetka humoru, dotek romantiky a lžice pochopení. Ať Vaše radost trvá věčně. Blahopřejeme!

May your joining together bring you more joy than you could have imaged. Ať Vám společné spojení přinese více radosti než jste si dokázali představit.

May your wedding rings represent a never ending cycle of love and prosperity. Ať Vaše snubní prsteny představují nikdy nekončící cyklus lásky a prosperity.