survey

survey = průzkum, dotazování (podstatné jméno)

                posoudit, prozkoumat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sociological survey - sociologický průzkum

public opinion survey - průzkum veřejného mínění

příklady z praxe:

structural survey undertaken by a qualified surveyor - strukturální průzkum, který provedl kvalifikovaný lektor

After a brief survey of the damage he telephoned the police. Po krátkém průzkumu škody telefonoval na policii.

The class surveys American history before the Civil War. Třída posuzovala americkou historii před občanskou válkou.