stumble

stumble = klopýtnutí, přehmat (podstatné jméno)

                  klopýtnout, zakopnout, zadrhnout

                   (příklady z praxe)

příklady z praxe:

The horse stumbled and almost fell. Kůň klopýtl a málem spadnul.

I heard him stumble over the unfamiliar words.  Slyšel jsem ho zadrhnout se při neznámých slov.

She has bones so brittle that a minor stumble could result in a serious break. Má kosti tak křehké, že menší klopýtnutí by mohlo vést k vážnému přetržení.