steam

steam = pára

               dusit, vařit v páře

základní fráze:

Steam was coming out of the pot. Z hrnce šla pára.

steam engine - parní stroj

příklady z praxe:

The boat runs on steam. Loď je poháněná párou.

Careful, the steam from the pot is hot.  Buď opatrný, pára z hrnce je horká.

The windows were steamed up. Okna byla zamlžená.