state

state = stát, stav (podstatné jméno)

             uvést, vyjádřit

základní fráze:

state of health - zdravotní stav

state one's income - uvést svůj příjem

příklady z praxe:

We’re worried about her state of mind. Máme obavy o její duševní stav. 

People will be invited to state their views. Lidé jsou vyzváni, aby vyjádřili své názory.

the German state of Bavaria - německý stát Bavorsko