starr

starr = tuhý, strnulý, ustrnulý  (přídavné jméno)

             upřeně (příslovce)

základní fráze:

Meine Finger wurden starr. Ztuhly mě prsty.

in seinen Ansichten starr werden - ustrnout v názorech

příklady z praxe:

Sie war starr vor Schrecken. Ona byla paralyzována strachem.

Man hielt an den starren Regeln fest. Držel se přísných pravidel.

Er blickte starr zu Boden.  Zíral upřeně na podlahu.