sharp

sharp = ostrý, prudký (přídavné jméno)

              ostře, prudce (příslovce)

základní fráze:

I felt a sharp pain.  Pocítil jsem ostrou bolest.

sharp movement - prudký pohyb

příklady z praxe:

He took a sharp left turn. Zabočil ostře doleva.

in sharp contrast - v ostrém kontrastu

She has a sharp tongue. Má ostrý jazyk.