rumble

rumble = rachot, kručení (podstatné jméno)

                 rachotit, burácet (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Thunder rumbled in the distance. Hrom zaburácel v dálce.

I got hungry and my stomach started rumbling.  Dostal jsem hlad a můj žaludek začal kručet.

What's that rumble? Co je to za rachot?