reveal

reveal = odhalit, prozradit, odkrýt

               (pravidelné sloveso)

základní fráze:

reveal the secret - prozradit tajemství

reveal the truth - odhalit pravdu

příklady z praxe:

The test revealed the true cause of death. Test odhalil pravou příčinu smrti.

The expression on his face revealed how he felt. Výraz jeho tváře prozradil, jak se cítil.