recall

recall = pamět (podstatné jméno)

              vzpomenout, vybavit si, odvolat

základní fráze:

I can't recall it's title. Nemohu si vybavit, jak se jmenuje.

I can't recall ... - Nemohu si vzpomenout na ...

příklady z praxe:

I don't recall what time they said they would be here. Nemohu si vybavit, v kolik řekli, že tu budou.

The ambassador was recalled from abroad. Velvyslanec byl odvolán ze zahraničí.

The factory is recalling all the cars because of a problem with the brakes. Továrna stahuje všechny vozy kvůli problému s brzdami.