punish

punish = trestat, potrestat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

I think that murderers should be punished by life imprisonment. Myslím si, že vrazi by měli být potrestáni odnětí svobody na doživotí.

How should I punish my child's misbehavior? Jak bych měl trestat špatné chování mého dítěte?

The law states that treason shall be punished by death. Zákon stanoví, že zrada bude potrestána smrtí.