preisen

preisen = velebit, vychvalovat

                  (nepravidelné sloveso pries, h. gepriesen)

příklady z praxe:

Die Oma überall preist ihre handliche Enkelin. Babička všude vychvaluje svoji šikovnou vnučku.

Du muss ihn preisen, er bekamm für eine in Mathematik. Musíš ho pochválit, dostal z matematiky za jedna.