Přání k narozeninám v angličtině

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM V ANGLIČTINĚ

May your birthday and every day be filled with the sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer. Ať jsou Tvé narozeniny a každý den plné sluníčka, šťastných úsměvů, zvuků smíchu, pocitů lásky a sdílení dobré nálady.

I wish you peaceful mind, joyous heart and successful life. Přeji Ti klidnou mysl, radostné srdce a úspěšný život.

I hope you have a wonderful day and that the year ahead is filled with much love, many wonderful suprises and gives you lasting memories that you will cherish in all the days ahead. Věřím, že zažiješ báječný den a že další rok bude plný lásky, báječných překvapení a dá Ti trvalé vzpomínky, o které se budeš starat v následujících dnech.

May you always have love in your heart, money in you pocket and friends to buy you a drink when you don't have any. Ať máš stále lásku ve svém srdci, peníze v peněžence a přátelé, kteří Ti koupí alkohol, když jsi švorc.

I think that you are like wine, the more you age and better you became. Myslím, že zraješ jako víno, čím starší, tím lepší.

Your birthday is an important date for me because it is the day the love of my life was born. Tvé narozeniny jsou pro mě důležitým datem, je to den, kdy se narodila láska mého života.

Forget the past, look foward to the future for the best things are yet to come. Zapomeň na minulost, teš se na budoucnost, že ty nejlepší věci ještě příjdou.