poignant

poignant = dojemný, trefný, pronikavý

příklady z praxe:

The photograph was a poignant reminder of her childhood. Fotografie byla dojemnou připomínkou jejího dětství.

poignant illustrations supplementing the text - trefné ilustrace doplňující text

the poignant scent of her powder - pronikavá vůně jejícho prášku