placate

placate = uklidnit, usmířit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Bankers are desperately trying to placate  their critics.  Bankéři se zoufale snažili uklidnit své kritiky.
 
They attempted to placate the students with promises. Pokoušeli se usmířit studenty sliby.
 
Efforts to placate local government officials have thus far failed. Úsilí uklidnit místní vládní úředníky doposud nepodařilo.