parat

parat = připravený, pohotový,

příklady z praxe:

eine Antwort parat haben - mít připravenou odpověď