Opfer

Opfer (das) = oběť

příklady z praxe:

Er wählte ein Tier als Opfer des Rituals aus. Vybral zvíře jako oběť rituálu.

Das Erdbeben forderte viele Opfer. Zemětřesení si vyžádalo mnoho obětí.

Es sind meistens Kinder, die einer Epidemie zum Opfer fallen. Jsou to nejčastěji děti, které se stanou obětí epidemie.