offense

offense = přestupek, urážka, útok

základní fráze:

traffic offence - dopravní přestupek

no offence - bez urážky

příklady z praxe:

No offense, but I think you are mistaken.  Bez urážky, ale myslím si, že se mýlíte.

Penalties for a first offense range from fines to jail time. Sankce za první přestupek v rozmezí od pokuty do vězení.

The team needs some work on its offense. Tým potřebuje zapracovat na svém útoku.