obvious

obvious = zřejmý, očividný, pochopitelný

příklady z praxe:

an obvious political ploy - zřejmý politický trik

It was obvious that she was ill. Bylo zřejmé, že byla nemocná.

The obvious question is: how did he become so successful? Pochopitelná otázka: Jak to, že se stal tak úspěšný?