obstacle

obstacle = překážka, bariéra

základní fráze:

avoid an obstacle - vyhnout se překážce

příklady z praxe:

He overcame the obstacles of poverty and neglect. Překonal překážky chudoby a zanedbání.

an obstacle to learning - bariéra učení

Lack of experience is a major obstacle for her opponent. Nedostatek zkušeností je hlavní překážkou pro jejího soupeře.