notion

notion = představa, ponětí

příklady z praxe:

She had a vague notion about what happened. Měla mlhavou přestavu o tom, co se stalo.

I had no notion of what her words meant. Neměla jsem ponětí o tom, co její slova znamenala.

The study disproves any notion that dolphins are not intelligent. Studie vyvrací jakkoukoli představu o tom, že delfíni nejsou inteligentní.