muster up

muster up = sebrat odvahu

(nepravidelné sloveso: musters up, mustering up)

příklady z praxe:

Can you muster up enough strength to do the job? Můžeš sebrat dost sil, abys dělal tuto práci?

Finally I mustered up the courage to ask her out. Nakonec jsem sebral odvahu, abych ji pozval na rande.

She finally mustered up the courage to ask him for more money. Nakonec sebrala odvahu, požádat ho o více peněz.