mist

mist = mlha, zamlžení, opar

příklady z praxe:

We could barely see the shore through the mist. Mohli bychom sotva vidět břeh v mlze.

The origins of this ancient ritual are lost in the mists of time. Počátky tohoto starobylého rituálu jsou ztraceny v mlhách času.

The hills were veiled in a fine mist. Kopce byli zahaléné v jemné mlze.