krauen

krauen - dřepět, krčit se (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sich hinter einen Busch kauern - přikrčit se za keřík

příklady z praxe:

der Hase kauert sich in die Ackerfurche - zajíc se krčí v brázdě

das Dorf kauert in der Talsenke - vesnice se skrývá v údolí (přenesený význam)

Die Kinder kauerte in der Ecke,weil sie Angst von ihrer Mutter hatten. Děti se krčili v koutě, protože měli strach ze své matky.