intense

intense = intenzivní, pronikavý

příklady z praxe:

He shielded his eyes from the intense flash of light. Zaclonil si oči od intenzivního záblesku světla.

School reform is a subject of intense debate. Reforma školství je předmětem intenzivní debaty.

After many years of intense study, he received his medical degree. Po mnoha letech intenzivního studia, získal svůj lékařský diplom.