Hinsicht

Hinsicht (die) = aspekt, ohled, hledisko

příklady z praxe:

in wirtschaftlicher Hinsicht - z ekonomického hlediska

Das Ergebnis war in jeder Hinsicht unbefriedigend.  Výsledky nebyly uspokojivé v každém ohledu.