harsh

harsh = krutý, drsný

příklady z praxe:

Hundreds of political detainees were held under harsh conditions. Stovky politických vězňů byli drženi v drsných podmínkách.

They have harsh winters in Norway. V Norsku mají kruté zimy.

His theory met with harsh criticism from colleagues. Jeho teorie se setkala s tvrdou kritikou kolegů.