handeln

handeln = obchodovat, jednat, smlouvat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

im Afekt handeln - jednat v afektu

voreilig handeln - jednat ukvapeně

 

použití v praxi:

Sie handelt sehr besonen. Chová se velmi obezřetně.

Er denke an, dass er im öffentlichen Interesse handelt. Myslel si, že jedná ve veřejném zájmu.