fate

fate = osud, zhouba, pohroma

základní fráze:

by a twist of fate  - řízením osudu

quirk of fate - hříčka osudu

příklady z praxe:

He was fated to lose the game. Byl předurčený prohrát hru.

a surprising turn of fate - překvapivý zvrat osudu

He saved me from a  fate worse than death. On mě zachránil před osudem horším než smrt.