falter

falter = váhat, selhat, slábnout (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

The automobile engine faltered. Automobilový motor selhal.

to falter an apology - váhat s omluvou

Her voice faltered and she had to stop a moment to control it. Její hlas slábnul a přestala se na chvíli kontrolovat.