ertappen

ertappen = přistihnout, dopadnout

                    (pravidelné sloveso)

základní fráze:

den Dieb beim Diebstahl ertappen - dopadnout zloděje při krádeži

příklady z praxe:

Der Lehrer ertappte einen Schüler beim Abschreiben. Učitel přistihnul studenta při kopírování.

Er hat mich dabei ertappt, dass ich Schokolade gegessen habe. Přistihl mě při tom, že jsem jedla čokoládu.

Er hatte sie beim Lügen ertappt. Přistihl ji při lži.