ergeben

ergeben = odevzdaný, oddaný (přídavné jméno)

                  oddaně (příslovce)

                  dát, poskytovat

                  (nepravidelné sloveso: ergab, h. ergeben)

základní fráze:

sich der Leidenschaft ergeben  - oddat se vášni

jemandem sich der Leidenschaft ergeben - být bezmezně oddán někomu

příklady z praxe:

Die Sammlung ergab genug Geld für den Bau einer neuen Schule. Sbírka poskytla dost peněž na vybudování školy.

Er war ihr stets treu ergeben.  Byl vždy loajální k ní.