equator

equator = rovník

příklady z praxe:

Singapore is almost on the equator. Signapur je téměř na rovníku.

an equatorial climate - rovníkové klima