embellish

embellish = ozdobit, přikrášlit

příklady z praxe:

He embellished his speech with a few quotations. Ozdobil svoji řeč několika citáty.

a book embellished with colorful illustrations - kniha ozdobena barevnými ilustracemi

embellish the story of a dramatic plot - přikrášlit přiběh o dramatickou zápletku