eerie

eerie = děsivý, tajuplný, strašidelný

příklady z praxe:

an eerie howl - děsivý pokřik

The two towns are eerily similar. Obě města jsou podobně strašidelná.

It was eerily quiet. Byl to děsivý klid.