eager

eager = nedočkavý, dychtivý, horlivý

základní fráze:

I was eager to do it.  Byl jsem žhavý udělat to.

příklady z praxe:

Small publishers are eager  to try new things.  Malí vydavatelé jsou dychtivý vyzkoušet nové věci.
 
They were eager to hear the latest news. Byli dychtiví slyšet nejnovější zprávy.
 
He is an eager reader of mystery novels. On je dychtivý čtenář detektivních románů.