doubt

doubt = nejistota, pochybnost (podstatné jméno)

              pochybovat, nedůvěřovat

              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

It is beyond doubt that ... - Je nepochybné, že...

He has no doubt told you. - Bez pochyby Ti to řekl.

příklady z praxe:

I doubt that we'll arrive on time. Pochybuji, že dorazíme včas.

He agreed with the idea without a debt. Sohlasil s tím nápadem bez pochyby.